Lý thuyết tổng hợp: Dao động điều hoà

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

+ Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh 1 vị trí cân bằng.

+ Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động (vị trí, vận tốc,..) được lặp lại như cũ.

+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

dao đông điều hòa là gì

+ Phương trình dao động: x = Acos(wt + j); trong đó A, w và j là những hằng số.

+ Nếu $x=A\sin \left( \omega t+\alpha  \right)$ thì có thể biến đổi thành $x=A\cos \left( \omega t+\alpha -\frac{\pi }{2} \right)$

hai dao đông điều hòa cùng phương cùng tần số

* Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

+ Li độ dao động x là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng.

+ Biên độ A là giá trị cực đại của li độ x.

+ Pha của dao động là đối số của hàm số côsin: wt + j, cho phép ta xác định li độ x tại thời điểm t bất kì.

+ Pha ban đầu j là pha của dao động tại thời điểm ban đầu (t = 0); đơn vị của pha dao động là radian (rad).

+ Tần số góc w là tốc độ biến đổi góc pha; đơn vị rad/s.

+ Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần; đơn vị giây (s).

+ Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây; đơn vị héc (Hz).

Các đại lượng biên độ A và pha ban đầu j phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động, còn tần số góc w (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.

* Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà

+ Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian: dao đông điều hòa lớp 12

*  Véc tơ vận tốc luôn hướng theo chiều chuyển động.

+ Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc (đạo hàm bậc hai của li độ) theo thời gian: